Startup Thailand League 2019

รายละเอียดการสนับสนุน

 

 

1. ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับทีมที่ผ่านการอนุมัติโดยตรงโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินเท่านั้น

2. ในแต่ละสนามหากผ่านการอนุมัติให้เข้ารอบจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

3. ในแต่ละสนามนอกจากทีมที่ผ่านการอนุมัติแล้ว จะมีทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน พร้อมเงิน รางวัลพิเศษ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ เพื่อหาทีมชนะเลิศระดับประเทศ ในงาน Startup Thailand 2019

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

4. สำหรับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายเงินรางวัลหากผ่านการอนุมัติ ดังนี้

  สำเนาบัตรประชาชน

  ใบสำคัญรับเงิน

  แบบตอบรับการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ และเงินสนับสนุนโครงการ

  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมสินเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน
(คะแนนรวม 100 คะแนน)

การพิจารณาด้านความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
20 คะแนน
การพิจารณาด้านศักยภาพด้านการตลาด
20 คะแนน
การพิจารณาด้านกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจนวัตกรรม
30 คะแนน
การพิจารณาด้านบริหารจัดการองค์กรธุรกิจนวัตกรรม
20 คะแนน
การนำเสนอ
10 คะแนน