https://www.youtube.com/watch?v=krcseLp4Az0

STARTUP THAILAND LEAGUE

2019

ปิดรับสมัคร

ABOUT

STARTUP THAILAND LEAGUE

มุ่งสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดและทำงานของ Startup ที่ถูกต้องและ สามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เพื่อต่อยอดสู่การเป็น Startup ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ โดยมีความเข้าใจในเชิงธุรกิจ ในการที่นักศึกษาได้รับทุนเพื่อนำไปสร้างต้นแบบนั้นเพื่อเป็นการให้นักศึกษาค้นพบทางเลือกของตัวเอง
MORE INFO

Registeration

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Coaching

มีนาคม – เมษายน (ครั้งละ 3 วัน)    วันที่ประกาศให้ทราบภายหลังการลงทะเบียน

Pitching

ระหว่างเมษายน - พฤษภาคม

Demo

พฤษภาคม และ สิงหาคม